Strategia rozwoju Wydziału

Misja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki jest zgodna ze strategią i misją Politechniki Poznańskiej przyjętą na lata 2021-2030 i brzmi:
Misją jednostki jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie na bazie najnowszych osiągnięć naukowych o charakterze podstawowym i aplikacyjnym, kształtowanie absolwentów gotowych sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy oraz uczestniczyć w przemianach społeczno-cywilizacyjnych z zachowaniem postaw społecznej odpowiedzialności i etyki zawodowej.
Struktura Strategii Rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki powinna mojej ocenie objąć pięć podstawowych obszarów aktywności: kształcenie, badania, relacje z otoczeniem, działania wewnątrz wydziału i rozwój. W hierarchicznym układzie Strategii na czele znajduje się cel główny, którym jest Wizja Wydziału.

Wizja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki brzmi:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest postrzegany jako nowoczesny i innowacyjny ośrodek kształcenia i nauki, zajmujący wiodącą pozycję wśród jednostek o podobnym profilu kształcenia Polsce. Kształtuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego regionu, kraju i świata. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, która posiada doświadczenie praktyczno/inżynierskie, co jest warunkiem niezbędnym do kształcenia przyszłych inżynierów,  bardzo dobrej infrastrukturze badawczo-dydaktycznej oraz przyjaznej i sprzyjającej twórczemu rozwojowi atmosferze jest atrakcyjnym miejscem studiowania dla studentów z Polski i innych krajów świata. Bezpośrednie cele działań badawczych podejmowanych na Wydziale mają przede wszystkim na uwadze aspekty związane z  transformacją energetyczną polskiego sektora paliwowo-energetycznego (zgodnie ze strategią „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040)) a także zainteresowaniem technologiami obiegu zamkniętego i wymogami Programu Przemysł 4.0

 

Dla każdego analizowanego obszaru (kształcenie, badania, relacje z otoczeniem, procesy wewnętrzne i rozwój) wyodrębniłam określone zadania i podzadania. Zaplanowane działania, realizowane będą w określonym horyzoncie czasowym tj. zgodnie ze strategią Uczelni  od 2021 do 2030.

Kształcenie

Zadanie I- poszerzanie/uelastycznianie oferty dydaktycznej

1. Dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb społeczności lokalnej i lokalnego rynku pracy poprzez:

- Monitorowanie rynku pracy/potrzeb lokalnych przedsiębiorców (zwracając uwagę m. in. na problemy wynikające z transformacji sektora energetycznego i transportowego problemy z OZE, zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych, alternatywnych źródeł energii (biogazownie, energetyka jądrowa, energetyka wodorowa, energetyka OZE), z zainteresowaniem technologiami obiegu zamkniętego, poszukiwaniem nowatorskich materiałów i konstrukcji, projektowaniem systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków itp.).

-Tworzenie oferty dydaktycznej atrakcyjnej dla otoczenia społeczno-gospodarczego (nowe kierunki studiów  w tym kierunek Green Energy).

- Lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań rynku pracy.

2. Wzmocnienie roli interesariuszy zewnętrznych w kształtowaniu programu dydaktycznego poprzez:

- Pozyskanie stałej grupy interesariuszy zewnętrznych (zespół do spraw jakości kształcenia,  zespoły programowe) wspierających proces kształtowania oferty dydaktycznej (np. przedsiębiorcy, samorząd lokalny itp.)

- Przygotowywanie tematów prac dyplomowych w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi

3. Poszerzenie oferty dydaktycznej o kursy fakultatywne w większym stopniu przygotowujące absolwentów do potrzeb rynku pracy, w tym rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich

- Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy na wsparcie oferty dydaktycznej podnoszącej kwalifikacje absolwentów (np. szkolenia sponsorowane)

- Włączenie kursów kształtujących kompetencje miękkie do katalogu zajęć np. fakultatywnych - Pozyskanie specjalistów spoza grupy nauczycieli akademickich/praktyków do prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych (połączenie nauki z przemysłem)
 

4. Budowa wizerunku Wydziału jako „kuźni” dla przyszłych kadr
- Upowszechnianie pozytywnych wzorców współpracy/dobrych praktyk w zakresie współpracy studenci - kadra dydaktyczna - interesariusze zewnętrzni (np. przedsiębiorcy)

- Dbanie o spójny przekaz informacji na temat działalności Wydziału i Instytutów (np. uaktualnianie strony Wydziału)

Zadanie II poprawa warunków studiowania

 1. Doskonalenie organizacji procesu kształcenia – poprawa „higieny studiowania”

- Włączenie studentów (bezpośrednio/za pośrednictwem samorządu studentów) do procesu doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale

- Opracowanie z udziałem studentów stałych procedur monitorowania procesu jakości kształcenia
- Włączenie przedstawicieli studentów i doktorantów do zespołów wydziałowych odpowiedzialnych za jakość procesu dydaktycznego, promocję i upowszechnianie informacji

2. Poprawa materialnych i niematerialnych warunków kształcenia

- Przygotowanie i udostępnianie na stronie internetowej procedur pozwalających
na stałe monitorowanie elementów składających się na jakość kształcenia
(monitoring programów studiów, kadry dydaktycznej, infrastruktury
dydaktycznej, dostępności informacji, sytemu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz oceny wyników hospitacji)

- Wprowadzenie stałego kalendarza spotkań ze studentami (ocena raportów z systemu oceny zajęć, ocena wsparcia studentów I roku – pozyskanie informacji zwrotnych)

- Włączenie studentów do procesów decyzyjnych związanych z monitorowaniem i poprawą jakości kształcenia

- Poprawa bezpieczeństwa na zajęciach laboratoryjnych (np. przegląd regulaminów pracowni, sprawdzenie stanu apteczek, ustalenie listy pracowników inżynieryjno-technicznych odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych laboratoriów do zajęć)

3. Wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktycznych do zajęć
- Szkolenia dla pracowników (dostępne w ramach projektów, szkolenia wewnętrzne  współpraca z przemysłem w celu podnoszenia kwalifikacji)

- Pozyskanie specjalistów spoza grupy nauczycieli akademickich/praktyków do prowadzenia wybranych zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (prowadzenia zajęć w przemyśle, jako wizyty studyjne – ujęte w programach kształcenia)

Zadanie III umiędzynarodowienie kształcenia, poprawa dostępu do informacji o anglojęzycznej ofercie dydaktycznej
1. Systematyczne poszerzanie oferty zajęć prowadzonych w języku angielskim
- Zachęcanie i promowanie pracowników do przedstawiania oferty dydaktycznej w języku angielskim – korzystniejsze niż do tej pory premiowanie zajęć anglojęzycznych w karcie oceny pracownika, korzystne przeliczanie godzin przeprowadzonych w języku angielskim podczas rozliczania zrealizowanych zajęć dydaktycznych (np. dotyczy planowanego nowego kierunku studiów Green ENERGY)

- Opracowanie kursów zajęć realizowanych w języku angielskim w ramach projektu EUNICE
2. Systematyczne zwiększanie liczby  studentów obcokrajowców

- Przygotowanie informacji dla studentów i nauczycieli akademickich na stronie internetowej o ofercie dydaktycznej Wydziału w języku angielskim (w celu promowania nowych kierunków kształcenia np. Green ENERGY)

- Organizacja systemu wsparcia dla studentów-obcokrajowców („opiekun studenta – student”)

- Rozszerzenie informacji skierowanych do studentów anglojęzycznych na stronie internetowej
3. Wzrost mobilności kadry dydaktycznej i studentów

- Monitorowanie dydaktycznej oferty wyjazdowej dla nauczycieli akademickich

- Podjęcie działań w celu zwiększenia pomocy administracyjnej dla pracowników, którzy chcą skorzystać z programu wymiany międzynarodowej w ramach Wydziału

- Analiza dotychczasowych umów zawartych w ramach programu ERASMUS+ pod kątem ich efektywności (kontakt w tej sprawie z działem współpracy z zagranicą)

- Zachęcanie studentów do udziału w programach wymiany międzynarodowej
4. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów dydaktycznych (dotyczy wyjazdów zagranicznych)
Zadanie IV - wsparcie aktywności naukowo-badawczej studentów

1. Włączanie studentów w prace badawcze, szczególnie w realizację grantów

- Wspólne prowadzenie badań (zachęty dla studentów i pracowników)

- Pozyskiwanie środków na stypendia lub zatrudnianie studentów i absolwentów przy realizacji badań naukowych

- Włączenie studentów w prace badawcze na rzecz interesariuszy zewnętrznych

- Wspólne udziały w konferencjach

- Wspólne publikacje.

2. Wspieranie kół naukowych - zwiększenie zaangażowania pracowników we współpracę z kołami naukowymi
- Organizowanie seminariów, na których studenci przedstawią efekty swoich prac realizowanych np. za pośrednictwem kół naukowych
- Zwiększenie dofinansowania działalności kół naukowych na drodze konkursowej (poszukiwanie nowych możliwości – ewentualnych sponsorów).
Zadanie V - poszerzanie współpracy ze szkołami średnimi
1. Rozszerzenie współpracy z placówkami oświatowymi regionu, rozpowszechnienie informacji o zakresie tej współpracy

- Nawiązanie  współpracy z innymi jednostkami oświatowymi w regionie (cykliczne wykłady w szkołach średnich lub uruchomienie klas pod patronatem wydziału, gdzie nauczyciele akademiccy prowadziliby zajęcia.)

2. Poprawa rozpowszechnienia informacji o szerokiej ofercie dydaktycznej i wysokiej jakości kształcenia na Wydziale
- Włączenie się do prac zespołu ds. promocji przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli studentów
- Rozpowszechnianie informacji o skutecznej współpracy pomiędzy Wydziałem/Instytutem a placówkami oświatowymi (akcje oświatowe –związanie z Dniem Ziemi)

3. Zwiększenie ilości środków zewnętrznych na realizację projektów popularyzujących naukę i ofertę dydaktyczną Wydziału
- Przygotowanie wniosków w nadchodzących konkursach
- Zwiększenie zaangażowania studentów i kół naukowych w przygotowanie i realizację tych projektów


BADANIA

Zadanie I -poprawa jakości i efektywności badań naukowych

1. Stworzenie instytutowej bazy aparatury badawczej

2. Likwidacja przyczyn utrudniających prowadzenie badań naukowych\

- Ciągłe usprawnianie systemu składania i realizacji zamówień, mające na celu skracanie czasu od złożenia zamówienia do momentu jego realizacji

- Monitorowanie i eliminowanie innych możliwych przyczyn spowalniania procesu badawczego (usprawnienie podpisywanie umów – współpraca z działem prawnym).

Zadanie II - zwiększenie liczby projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
1. Aktywne wsparcie władz Instytutu w tworzeniu przez pracowników zespołów badawczych, które będą aplikowały o środki zewnętrzne.

2. Aktywne wsparcie procesu aplikowania o projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych
- Kontynuacja cyklicznych szkoleń dla pracowników z zakresu przygotowania wniosków badawczych (np. do Narodowego Centrum Nauki)

- Udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

- Stworzenie mechanizmu ułatwiającego wymianę doświadczeń między osobami, które pozyskały granty a osobami starającymi się o finansowanie (wsparcie koleżeńskie)

Zadanie III - zwiększenie przychodów z działalności badawczej

1. Zwiększanie przychodów ze zleceń i badań wykonywanych dla podmiotów zewnętrznych
- Nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z firmami zewnętrznymi (np. w ramach doktoratów wdrożeniowych)

- Rozpoznawanie potrzeb podmiotów zewnętrznych i przedstawianie oferty własnej Instytutów i Wydziału

2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań własnych

- Wprowadzenie zwyczaju spotkań pracowników PP odpowiedzialnych za komercjalizację badań z pracownikami Wydziału w celu określenia możliwości komercjalizacji wyników badań

Zadanie IV - aktywny udział w inicjatywach lokalnych władz samorządowych
- Uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez władze samorządowe

- Planowanie badań zgodnych ze strategią rozwoju regionu

Zadanie V - umiędzynarodowienie badań i myśli naukowej
1. Podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów z ośrodkami zagranicznymi

- Prowadzenie wspólnych badań z ośrodkami zagranicznymi (aplikacja o projekty międzynarodowe)

- Rozpowszechnianie informacji o działaniach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i zachęcanie do uczestnictwa w ogłaszanych konkursach

- Zwiększenie aplikowania o projekty finansujące bilateralną wymianę pracowników pomiędzy Wydziałem a wiodącymi ośrodkami naukowymi

- Zwiększenie liczby projektów, w których zatrudniony będzie pracownik z wiodących ośrodków zagranicznych

2. Opracowanie zasad wymiany myśli naukowej wewnątrz Wydziału

- Zapraszanie wybitnych wykładowców (o renomie światowej) na wykłady i seminaria

- Prowadzenie regularnych seminariów instytutowych.

- Podtrzymywanie  zwyczaju prezentacji na seminariach instytutowych wyników badań przez osoby powracające ze staży w wiodących ośrodkach naukowych

3. Wzrost mobilności pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

- Wprowadzenie przez władze Wydziału i Instytutu systemu motywującego do wyjazdów na staże i szkolenia

- Wykorzystanie kontaktów własnych pracowników do wspierania wyjazdów stażowych młodszych kolegów i koleżanek

 

RELACJE Z OTOCZENIEM

Zadanie I - budowanie nowych i umacnianie już istniejących więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym

1. Rozwój współpracy międzynarodowej (uczelnie, instytuty badawcze).
2. Zwiększenie efektywności w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorstwami (zarówno o zasięgu międzynarodowym jak i krajowym)
3. Zwiększenie współpracy z władzami miasta Poznania i województwa wielkopolskiego

- Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej strategii rozwoju naszego regionu (powiązanie ze strategią Wydziału)
Zadanie II -
budowanie pozytywnego wizerunku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Utrzymywanie trwałych więzi pomiędzy Wydziałem a otoczeniem oraz budowanie nowych relacji
  - Budowa i utrzymywanie relacji z absolwentami Wydziału
  - Podtrzymywanie i nawiązywanie nowych relacji ze szkołami średnimi (licea i technika) w regionie
 2. Podtrzymywanie i nawiązywanie nowych relacji ze szkołami wyższymi w regionie
  - Promowanie realizacji prac magisterskich we współpracy z przedsiębiorstwami
 3. Zwiększanie potencjału Wydziału do własnej promocji poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską

- Realizacja dotychczasowych akcji promocyjnych Wydziału (np. Noc Naukowców, Dziewczyny na Politechnice i zachęcanie pracowników i studentów do udziału w akcjach promujących macierzystą jednostkę

- Wsparcie inicjatyw pracowników i studentów w zakresie promocji Wydziału (możliwość korzystania w uzasadnionych przypadkach z materiałów promocyjnych)

- Udział pracowników i studentów w prezentacji oferty badawczej i dydaktycznej na targach i spotkaniach

- Prezentacja sukcesów pracowników wśród społeczności Wydziału i na zewnątrz

 1. Budowanie, utrzymywanie i pozyskiwanie nowych relacji partnerskich z jednostkami naukowymi z zagranicy w celu umiędzynarodowienia działań Wydziału

Zadanie III - zwiększenie udziału badań na potrzeby podmiotów gospodarczych
1. Poznanie potrzeb i oczekiwań regionalnych przedsiębiorstw

- Nawiązanie kontaktów i ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami
2. Zwiększenie działalności usługowej Wydziału w regionie i w kraju

- Zwiększenie efektywności wymiany informacji pomiędzy Wydziałem a przedsiębiorstwami

- Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców zlecaniem badań naukowych, analiz oraz ekspertyz

- Skuteczne informowanie pracowników naukowych o ofertach przedsiębiorców i budowanie zespołów  do realizacji konkretnych zleceń

 

DZIAŁANIA WEWNĄTRZ WYDZIAŁU

Zadanie I - usprawnienie zarządzania strategicznego Wydziałem

1. Opracowanie systemu przekazywania informacji

- Usprawnianie ścieżek przekazywania informacji do określonych grup docelowych

- Regularne spotkania kadry na różnym szczeblu

- Powoływanie zespołów do realizacji określonych celów

2. Aktualizacja strony internetowej

- Modyfikacja strony internetowej

- Umieszczanie aktualnych wersji ważnych dokumentów na stronie Wydziału i Instytutu

3. Uaktualnianie zasad przepływu dokumentów

4. Racjonalizacja kosztów działalności badawczej (uaktualnianie i upublicznienie zasad rozdziału środków finansowych)

5. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej, naukowej i dydaktycznej

- Szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji miękkich
- Ustalenie i upublicznienie zasad zatrudniania, awansowania i motywowania pracowników na Wydziale

Zadanie II - budowanie pozytywnych relacji w obrębie Wydziału

1. Dopracowanie sytemu przekazywania informacji o sukcesach studentów i pracowników

2. Opracowanie zasad tworzenia zespołów badawczych - określenie zasad tworzenia zespołów, finansowania ich działalności naukowej i rozliczania z otrzymanych funduszy

3. Organizacja spotkań okolicznościowych

- Benefisy, akcje charytatywne, akcje popularyzatorskie

- Włączenie studentów do organizacji spotkań okolicznościowych

 

ROZWÓJ  WYDZIAŁU

Zadanie I - rozwój kapitału ludzkiego

1. Wypracowanie i wdrożenie zasad polityki motywacyjnej

- Wypracowanie zasad długoletniej polityki motywacyjnej, np. możliwości przyznawania dodatku do wynagrodzenia, dodatku na badania naukowe, czasowego zmniejszenia obowiązków dydaktycznych

2. Rozwój potencjału kadrowego

- Opracowanie racjonalnej polityki zatrudniania pracowników

- Pozyskiwanie uznanych pracowników naukowych z ośrodków krajowych i zagranicznych (visiting professors)

- Opracowanie strategii zatrudniania najlepszych naukowców/młodych doktorów wdrażanej na poziomie całego Wydziału

3. Wzmocnienie kapitału relacji i identyfikowania się pracowników z Wydziałem

- Zwiększenie liczby okazji do wspólnych spotkań, np. pikniki naukowe, spotkania okolicznościowe

- Zwiększenie liczby organizowanych wspólnie przedsięwzięć naukowych i promocyjnych

- organizacja seminarium Wydziałowego (np. raz na semestr)

Zadanie II poprawa zarządzania majątkiem Wydziału

1. Racjonalizacja gospodarowania majątkiem Wydziału

- Udostępnianie informacji o aparaturze dostępnej w Instytucie

- Ustalenie zasad korzystania z własności