Wyjazdy z PP

Program
ERASMUS+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki kierowani są na studia zagraniczne przede wszystkim w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ .
Do realizacji zadań związanych z programem ERASMUS+ powołana została sieć koordynatorów wydziałowych lub instytutowych. Koordynatorzy udzielają wszelkich informacji odnośnie możliwości i warunków wyjazdu na stypendium, prowadzą rekrutację, kwalifikują kandydatów, udostępniają formularze dokumentów związanych z wyjazdem.

Koordynatorem Programu ERASMUS+ na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki jest:

 • Prodziekan ds. kształcenia niestacjonarnego, praktyk i ds. erasmusa
  dr inż. Robert Kłosowiak

  e-mail: FOREIGNISE@PUT.POZNAN.PL

Dyżury: Dziekanat WIŚiE, pok. 137
Poniedziałek godz. 1000 - 1100

Koordynatorami Instytutowymi są:

 • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
  dr inż. Karolina Mazurkiewicz, kierunek Inżynieria środowiska

             tel. 61 665 5827
e-mail: karolina.mazurkiewicz@put.poznan.pl

             budynek Wydziału Technologii Chemicznej, ul.Berdychowo 4

 • Instytut Elektroenergetyki
  mgr inż. Daria Złotecka, kierunki: Elektroenergetyka, Energetyka

             tel. 61 665 2275
e-mail: daria.zlotecka@put.poznan.pl

             budynek A3

 • Instytut Energetyki Cieplnej
  dr inż. Przemysław Grzymisławski, kierunki: Energetyka przemysłowa i odnawialna, Inżynieria lotnicza

             tel. 61 665 2135
e-mail: przemyslaw.grzymislawski@put.poznan.pl

             budynek A1

   

  Biuro ERASMUS+: mgr inż. Emilia Gielniak (tel. 61 665 2490)
  e-mail: emilia.gielniak@put.poznan.pl

  Dyżury: Dziekanat WIŚiE, pok. 135
  Poniedziałek- Piątek godz. 1000 - 1400


   

   

  UWAGA!!!

  WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

   

  Wyjazd na stypendium jest możliwy po drugim roku studiów. Czas pobytu na stypendium nie może być dłuższy niż dwa semestry. Studia za granicą odbywają się na podstawie wcześniej zawartych umów i są wliczane do czasu studiów w macierzystej uczelni. Warunkiem wyjazdu za granicę jest odpowiednio wysoka średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów oraz dobra znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej. O wyjazd na stypendium mogą ubiegać się przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych.

  Stypendium z funduszy Programu ERASMUS+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu za granicą. Student będący na stypendium nie traci prawa do korzystania z innych form pomocy materialnej, takich jak "stypendium socjalne" lub "stypendium za wyniki w nauce".

  Przed wyjazdem za granicę w ramach
  Programu ERASMUS+,
  prosimy o przedłożenie w Dziekanacie studiów stacjonarnych/i lub niestacjonarnych, potwierdzenie wyjazdu, wystawionego przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej

  W celu rozliczenia semestru, w którym student przebywał na wymianie międzynarodowej niezbędne są wypełnione (komputerowo) poniższe formularze (3).

  Pliki do pobrania:

  Wypełnione dokumenty należy przedłożyć Panu Prodziekanowi podczas dyżuru.